Voogdijregelen.nl » Begrippenlijst

Begrippenlijst

Adoptie
Aanneming van een kind als ware het een eigen kind.

Afstammelingen
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Afwikkelingsbewind
De bevoegdheid van de langstlevende echtgenoot om de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot af te wikkelen met de bevoegdheid om de nalatenschap naar eigen inzicht te verdelen.

Akte
schriftelijk stuk volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt om een feit of handeling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen.

Beneficiaire aanvaarding
Aanvaarding van een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving; door beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam niet aansprakelijk voor een negatieve nalatenschap.

Beschikkingsbevoegdheid
Het recht om vrijelijk over een goed te beschikken. Men kan slechts de rechten op een goed aan een ander overdragen als men beschikkingsbevoegd is.

Bewind
Het beheer over goederen van iemand die zelf niet meer in staat is zijn financiële belangen te behartigen.

Bewindvoerder
Hij die het beheer heeft over de goederen van een ander.

Bezwaarde
Degene die een erfenis verkrijgt onder bezwaar dat bij zijn overlijden die erfenis zal toekomen aan een aangewezen persoon.

Codicil
Een door iemand zelf geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk, waarin bepaalde goederen kunnen worden vermaakt; een soort testament.

Comparant
Hij/zij die voor een notaris verschijnt om een akte te doen opmaken.

Curandus
Iemand die door de rechtbank niet meer in staat wordt geacht zijn eigen belangen behoorlijk waar te nemen.

Curatele
Handelingsonbekwaam makende maatregel opgelegd door de rechtbank aan iemand die wegens krankzinnigheid, verkwisting of zwakheid van vermogens zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen.

Curator
Hij die belast is met de zorg voor een curandus.

Erfbelasting
De belasting die iemand moet betalen vanwege een verkrijging ten gevolge van een overlijden.

Erfstelling
Een aanwijzing als erfgenaam.

Geregistreerd partnerschap
Een vorm van burgerlijke staat vergelijkbaar met het huwelijk, maar niet zijnde een samenleving tussen samenwoners die een notariële samenlevingsovereenkomst hebben op laten stellen.

Gift
Een schenking.

Griffierecht
Kosten voor het verrichten van werkzaamheden door de griffie van rechterlijke instellingen ten dienste van burgerlijke zaken.

Handelingsonbekwaam
Iemand die niet zelfstandig bevoegd is om rechtshandelingen (kopen, huren, etc.) te verrichten, bijvoorbeeld minderjarigen en onder curatele gestelden.

Honorarium
Financiële vergoeding voor verrichte dienstverlening.

Huwelijkse voorwaarden
Vermogensrechtelijke overeenkomst tussen (aanstaande) echtgenoten in verband met het huwelijk, voor of tijdens het huwelijk door middel van een notariële akte vastgesteld.
waarin aantekening plaatsvindt van alle zakelijke rechten door inschrijving van de daaromtrent gemaakte akten.

Legaat
De goederen die bij legateren worden bedoeld.

Legateren
Testamentair beschikken waarbij iemand aan een bepaalde persoon bepaalde goederen geeft.

Legitieme portie
Het wettelijke erfdeel; het gedeelte van een nalatenschap waarop een (klein)kind altijd recht heeft (= de helft van wat het (klein)kind zou hebben gehad als geen testament zou zijn gemaakt).

Legitimaris
De rechthebbende op de legitieme portie.

Meerderjarigheid
Iemand die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en als gevolg daarvan veelal handelsbekwaam is geworden.

Mentor
Iemand die zoveel mogelijk met degene die onder het mentorschap staat de persoonlijke belangen van iemand waarneemt, zoals beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Mentorschap
Maatregel door de kantonrechter uitgesproken over iemand die zijn persoonlijke (niet-financiële) belangen niet behoorlijk kan waarnemen, zoals beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nalatenschap
Het geheel van hetgeen iemand bij zijn overlijden nalaat.

Natuurlijk persoon
Een mens, zelfstandig drager van rechten en plichten in tegenstelling tot rechtspersonen.

Ouderlijk gezag
De wettelijke plicht en het wettelijke recht van ouders om hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden, alsmede om hun minderjarige kinderen in rechte te vertegenwoordigen.

Ouderlijk vruchtgenot
De wettelijke regeling die bepaalt dat de opbrengsten van vermogen van minderjarigen toekomen aan de ouder(s).

Ouderlijke boedelverdeling
Ttestamentaire regeling van voor 1 januari 2003 die inhoudt dat alle bezittingen en schulden van de overleden echtgenoot worden toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot, terwijl de kinderen een vordering verkrijgen op de langstlevende.

Plaatsvervulling
Het optreden in de plaats van een erfgenaam/legataris die is vooroverleden.

Staaksgewijs
Per staak, bijvoorbeeld een broer met zijn kinderen is een staak en een zuster met haar kinderen is een andere staak.

Successierechten
De belasting die iemand moet betalen vanwege een verkrijging ten gevolge van een overlijden. sinds 01-01-2010 genaamd erfbelasting

Tweetrapsmaking
Een aanwijzing als erfgenaam met de bepaling dat de erfenis na het overlijden van de erfgenaam aan een aangewezen persoon zal toekomen (de verwachter).

Uitsluitingsclausule
Ook wel privé-clausule genoemd. Een bepaling waarmee wordt voorkomen dat een schenking of erfenis in een gemeenschap van goederen valt.

Verbintenis
Een verplichting tegenover één of meer personen, die hunnerzijds gerechtigd zijn om de nakoming ervan te vorderen.

Verklaring van erfrecht
Een door de notaris opgestelde verklaring waarin is opgenomen wie er is overleden, of hij/zij een testament had opgemaakt en wat daar in vermeld was, wie de erfgenamen zijn en wie van hen eventueel gerechtigd is om de nalatenschap af te wikkelen.

Vermogensrendementsheffing
De belasting die verschuldigd is over vermogen in box 3.

Verteren
Interen/opmaken van vermogensbestanddelen.

Verwachter
Degene die een erfenis verkrijgt na overlijden van de bezwaarde erfgenaam.

Volmacht
Een verklaring dat u iemand anders de bevoegdheid geeft om namens u bepaalde handelingen uit te voeren. Meestal wordt deze verklaring schriftelijk afgegeven. Dit kan een volmacht zijn waarbij eenmalig een bepaalde akte namens u kan worden getekend, maar ook een algehele volmacht waarmee iemand al uw zaken kan behartigen op het moment dat u dit zelf tijdelijk of permanent niet meer kunt.

Voogdij
De zorg voor een minderjarig kind wanneer zijn/haar ouders het ouderlijk gezag niet uitoefenen door overlijden, door ontheffing uit die ouderlijke macht of bij een ongehuwde moeder. Ook wanneer de ouders gescheiden zijn, kan een van beide ouders de voogdij uitoefenen. Indien middels een bewind niet anders is bepaald, behoort ook de zorg voor de gelden en goederen van die minderjarige tot de voogdij.

Vruchtgebruik
Zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te trekken, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in stand blijft.

Wettelijke verdeling
De erfopvolging die uit de wet voortvloeit tussen een langstlevende echtgenoot en de kinderen waarbij alle goederen en schulden door de langstlevende echtgenoot worden verkregen en de kinderen een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot verkrijgen.

Wilsrecht
Het recht van een kind om de eigendom van goederen uit een nalatenschap in bepaalde gevallen op te eisen. Bij testament kunt u alle of bepaalde wilsrechten uitsluiten.

Voogdij regelen?

Zoek een notariskantoor bij u in de buurt.

Plaatsnaam
 
Bekijk alle notarissen »
Websiteontwikkeling: Adecon